அண்மைய செய்திகள்

recent
-

மன்னார் கிராம சேவையாளர் இலக்கமும் கிராம சேவையாளர் பிரிவும்

ஊரின் பெயர்கள் ஆங்கில மொழியிலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது விரைவில் தமிழில் பதிவு செய்யப்படும் என்பதை வாசகர்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்
-ஆசிரியர் -
கிராம சேவையாளர் இலக்கமும் கிராம சேவையாளர் பிரிவும்


A G A Division:Manthai        WestA G A Division: Madhu

D S Division: Musali

MN 1 Vellankulam
MN 2 Thevanpiddy
MN 3 Paliaru
MN 4 Illupaikadavai
MN 5 Anthoniyarpuram
MN 6 Kalliyadi
MN 7 Koorai
MN 8 Athimoddai
MN 9 Kovilkulam
MN 10 Vidataltivu West
MN 11 Vidataltivu NorthMN 12 Vidataltivu Centre
MN 13 Vidataltivu East
MN 14 Pallamadhu
MN 15 Kayanagar
MN 16 Periyamadhu West
MN 17 Periyamadhu East
MN 18 Pappamoddai
MN 19 Veddayarmurippu
MN 20 Minukkan
MN 21 Malikathidal
MN 22 Adampan
MN 23 Palaikuli
MN 24 Nedunkandal
MN 25 Sornapuri
MN 26 Karunkandal
MN 27 Andankulam
MN 28 Kannady
MN 29 Alkadeveli
MN 30 Karunkandal Vannakulam
MN 31 Kathankulam
MN 32 Vaddakandal
MN 33 Palaiperumalkaddu
MN 34 Palayadiputhukulam
MN 35 Parapukadanthan West
MN 36 Parapukadanthan East
  
MN 37 Madhu
MN 38 Periyapandivirichchan West
MN 39 Periyapandivirichchan East
MN 40 Palampiddy
MN 41 Keerisuddan
MN 42 Iranai Illupaikulam
MN 43 Vilathikulam
MN 44 Parasankulam
MN 45 Kakayankulam West
MN 46 Kakayankulam East
MN 47 Kalmadhu
MN 128 Malavarayankadai adampan
MN 129 Pannavedduvan
MN 130 Poomalanthan
MN 131 Thekkam
MN 132 Mathakiramam
MN 133 Periyamurippu
MN 134 Arippu West
MN 135 Arippu East
MN 136 Methanveli
MN 137 Pandaraveli
MN 138 Poonochchikulam
MN 139 Maruthamadhu
MN 140 Veppankulam
MN 141 P P Potkerni
MN 142 S P Potkerni
MN 143 Akathimurippu
MN 144 Chilavathurai
MN 145 Saveriyarpuram
MN 146 Puthuveli
MN 147 Koolankulam
MN 148 Kokupadayan
MN 149 Kondachchi
MN 150 Karadikuli
MN 151 Marichchukaddy
MN 152 Palaikuli
MN 153 Mullikulam

D S Division: Nanattan

D S Division: Mannar


MN 97 Vankalai North 
MN 98 Vankalai West 
MN 99 Vankalai East 
MN 100 Thomaspuri 
MN 101 Naruvelikulam 
MN 102 Vanchiyankulam 
MN 103 Umanahari 
MN 104 Achchankulam 
MN 105 Rasamadhu 
MN 106 Moddakadai 
MN 107 Nanaddan 
MN 108 Pallankoddai 
MN 109 Valkaipaddankandal 
MN 110 Periyakaddaikadu 
15 MN 111 Illahadipiddy 
16 MN 112 Illanthaimoddai 
17 MN 113 Puthirakandan 
18 MN 114 Rasoolputhuveli 
19 MN 115 Kanchchithalvu 
20 MN 116 Arthikuli 
21 MN 117 Semmantivu 
22 MN 118 Murunkan 
23 MN 119 Chundukuli 
24 MN 120 Sirukandal 
25 MN 121 Ponthivukandal 
26 MN 122 Kalimoddaipuliyankulam 
27 MN 123 Pariharikandal 
28 MN 124 Katkadanthakulam 
29 MN 125 Rataikulam 
30 MN 126 Chediyarkaddaiadampan 
31 MN 127 Issamalaithalvu 
MN 48 Talaimannar North
MN 49 Talaimannar South
MN 50 Talaimannar pier West
MN 51 Talaimannar pier East
MN 52 Talaimannar
MN 53 Kaddukarankudiyiruppu
MN 54 Thullukudiyiruppu
MN 55 Pesalai West
MN 56 Pesalai South
MN 57 Pesalai North
MN 58 Siruthoppu
MN 59 Periyakarisal
MN 60 Olaithoduvai
MN 61 Puthukudiyiruppu
MN 62 Thoddaveli
MN 63 Erukkalampiddy West
MN 64 Erukkalampiddy North
MN 65 Erukkalampiddy East
MN 66 Erukkalampiddy South
MN 67 Erukkalampiddy Centre
MN 68 Tharapuram West
MN 69 Tharapuram East
MN 70 Thalvupadu
MN 71 Paddithoddam
MN 72 Eluthoor
MN 73 Southbar
MN 74 Emil Nagar
MN 75 Chavatkaddu
MN 76 Panankaddukoddu West
MN 77 Panankaddukoddu East
MN 78 Sinnakadai
MN 79 Pettah
MN 80 Periyakadai
MN 81 Moor Street
MN 82 Uppukulam North
MN 83 Uppukulam South
MN 84 Pallimunai East
MN 85 Pallimunai West
MN 86 Thirukatheeswaram
MN 87 Periyanavatkulam
MN 88 Nagathalvu
MN 89 Neelasenai
MN 90 Kallikaddaikadu
MN 91 Puthukamam
MN 92 Uyilankulam
MN 93 Mathoddam
MN 94 Vannamoddai
MN 95 Uyirtharasankulam
MN 96 Parapankandal 


மன்னார் கிராம சேவையாளர் இலக்கமும் கிராம சேவையாளர் பிரிவும் Reviewed by NEWMANNAR on January 10, 2013 Rating: 5

No comments:

Powered By New MANNAR, Designed by Theiveekan

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.